Tanoda a tanulásért támogatás

Hajdúdorogi Tanoda

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00273

A projekt költségeit 100%-ban az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés fínanszírozza.

A projekt megvalósítási időszaka: 2016.11.01. – 2018.10.31.

A projekt célja a Hajdúdorogon élő, köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, hátrányos
helyzetű – kiemelten roma származású – tanulók felzárkóztatása; iskolai eredményességük
növelése; komplex kompetencia fejlesztése; személyiségfejlődésük elősegítése;
tehetséggondozása; pályaorientációjuk segítése; körükben a képzettség nélküli iskolaelhagyás
esélyének csökkentése ; a képzettségi szintjük növelése; szociális helyzetük javítása, segítése;
társadalmi integrációja.

Ezen céloknak alárendelve a tanoda a célcsoporttagok számára egyéni
igényeikhez, és a helyi sajátosságokhoz igazodó, tanórán kívüli minőségi oktatási, fejlesztési,
pályaorientációs, szociális,és szabadidős szolgáltatásokat biztosít térítésmentesen.

A projekt szakmai tartalma:
– a tanulók bevonása, a lemorzsolódás megakadályozása: toborzás, szülőkkel aktív
kapcsolattartás, tájékoztatás a támogatási rendszerekről, felhívásokról;

– tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni
fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni haladási napló
vezetésével:együttműködés a bemeneti mérések elvégzése és kiértékelése érdekében az Oktatási
Hivatallal; célcsoport igényeinek,szükségleteinek felmérése; egyéni fejlesztési tervek készítése, a
tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és hosszú távon;egyéni
haladási napló vezetése,és az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata;fejlesztő tevékenységek
megvalósítása a tanulók egyéni szükségletei szerint: szövegértés, matematika, idegen nyelv, IKT,
tanulási részképesség fejlesztés, további készségfejlesztő tevékenységek, tantárgyi felkészítés;
érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek; szociális kompetenciák fejlesztése;
tehetséggondozás; tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása; az önálló
tanulás képességének kialakítása, tanulási technikák elsajátítása; mentorálás; együttműködés a
kimeneti mérések elvégzése és kiértékelése érdekében az Oktatási Hivatallal;

– életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs
tevékenységek megvalósítása: a tanulók önérzetének, pozitív jövőképének fejlesztése; a tanulók
identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek,
programok megvalósítása; pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs
alkalmak; középfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók
látogatása, velük való kapcsolatfelvétel; szerepmodellek bemutatása, bevonása; pályaorientációt,
karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel tervezett programok; szülők és
tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési
lehetőségekről és annak következményeiről, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása;

– a szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok
megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül: szabadidős tevékenységek, kulturális események,
klubtevékenységek szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása; a
bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (uzsonna);

– eszközök beszerzése: képességfejlesztő eszközök,anyagok beszerzése;IKT eszközök
beszerzése;egyéb kis értékű eszközök beszerzése;

– hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:kapcsolattartás,együttműködés a tanoda programot
megvalósító/megvalósított szervezetekkel;a tanoda programban részt vevő pedagógusok,további
szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása,ennek érdekében felkészítésük és
szupervízióban,tréningeken,képzéseken való részvételük biztosítása;

– projektmenedzsment tevékenység;

– tájékoztatás és nyilvánosság;

Kapcsolódó hírek